Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATE by M.

DEFENITIES:­­­­­­

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten CREATE by M.: Margé Koops-Platell, handelend onder de naam CREATE by M., gevestigd te Zandvoort, Koninginneweg 23, 2042 NK Zandvoort en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 86318365.

Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever. 

Opdrachtgever: Diegene die een Overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel Aanvrager genoemd.

Opdrachtnemer: Diegene die de opdracht uitvoert in opdracht van Opdrachtgever. 

Overeenkomst: de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van CREATE by M. alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door CREATE by M. uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen of samengestelde prijsopgave verplicht CREATE by M. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk een aanbod CREATE by M. aanvaardt.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 Indien CREATE by M. op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de CREATE by M. gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatie bezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 CREATE by M. is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 30% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft CREATE het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

3.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

3.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met CREATE by M. overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden CREATE by M. om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op CREATE by M.

3.6 De stylingmaterialen die CREATE by M. ter beschikking stelt blijven eigendom van CREATE by M. met uitzondering van (verse) bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan CREATE by M. worden geretourneerd dient opdrachtgever de vervangingswaarde aan CREATE by M. te vergoeden.

Artikel 4 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke CREATE by M. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door CREATE by M. gewenste vorm en wijze aan CREATE by M. ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat CREATE by M. onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan CREATE by M. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door CREATE by M. noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde CREATE by M. in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.6 Opdrachtgever geeft CREATE by M. alle rechten om de foto’s te gebruiken van de bruiloft/ event op social media en online/ website. De foto’s van de ingehuurde fotograaf en videograaf zullen ter beschikking worden gesteld aan CREATE by M.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT/ OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de opdracht/ overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CREATE by M. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3 In afwijking van lid 5.2 zal CREATE by M. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CREATE by M. kunnen worden toegerekend.

5.4 CREATE by M. behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. CREATE by M. is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.5 Bovendien mag CREATE by M. het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan CREATE by M., dat in redelijkheid niet van CREATE by M. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. CREATE by M. zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. CREATE by M. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 – HONORARIUM

Het honorarium van CREATE by M. is exclusief onkosten van CREATE by M., tenzij is anders afgesproken, en exclusief declaraties van door CREATE by M. ingeschakelde derden.

Artikel 7 – BETALING

7.1 De opdrachtgever ontvangt binnen 14 dagen na de gesloten overeenkomst (schriftelijk of telefonisch) een factuur. Het overeengekomen bedrag wordt in twee delen gefactureerd: 30% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 70% één maand voor de bruiloft/ event. Dit bedrag, 30% aanbetaling en 70% betaling, dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever CREATE by M. anders is overeengekomen.

7.3 Na de dag van de bruiloft/ event ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.

7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist CREATE by M. is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. CREATE by M. heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag.

7.6 CREATE by M. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

8.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft/ event, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij CREATE by M. te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CREATE by M. in staat is adequaat te reageren.

8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal CREATE by M. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 CREATE by M. heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, CREATE by M. gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CREATE by M. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CREATE by M. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door CREATE by M. gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 3.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van de bruiloft/ event; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van de bruiloft/ event en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste 2 weken voor de dag van de bruiloft/ event of bij annulering op de dag van de bruiloft/ event.

9.6 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele reinigingskosten bedragen €30,- per uur.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 CREATE by M. zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan CREATE by M. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is CREATE by M. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van CREATE by M. die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, CREATE by M. slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van CREATE by M. in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan CREATE by M. toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 CREATE by M. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door CREATE by M. gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door CREATE by M. voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.

10.5 CREATE by M. is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, CREATE by M. of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever vrijwaart CREATE by M. voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan CREATE by M. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid CREATE by M. en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet- of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart CREATE by M. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart CREATE by M. voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 3.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 3.4.

11.4 Indien opdrachtgever aan CREATE by M. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming CREATE by M. niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder zijn onder meer begrepen, zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen:

 • weersgesteldheid en/of weersomstandigheden 
 • brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen in welke zin en om welke reden dan ook;
 • sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, staat van beleg mobilisatie, molest;
 • een dag of dagen van nationale rouw;
 • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 • werkstaking;
 • natuurrampen;
 • maatregelingen of besluiten van overheidswege e.d,;
 • ziekte en/of een ongeval of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van CREATE by M.
 • ziekte van onvervangbare werknemers;
 • stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie, dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook;
 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • epidemieën of pandemieën

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door CREATE by M. op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan CREATE by M. bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Als dan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

12.3 Voor zoveel CREATE by M. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, CREATE by M. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

12.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval aan één of beide zijden verplichtingen tot schadevergoeding bestaat.

12.5 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING & KLACHTEN

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CREATE by M. gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en CREATE by M. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan CREATE by M. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

13.3 Reclames dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft/ event, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij CREATE by M. te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CREATE by M. in staat is adequaat te reageren.

13.4 CREATE by M. dient in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal CREATE by M. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

13.5 Het tijdig reclameren ontslaat opdrachtgever niet van de op haar rustende (betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 CREATE by M. behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

14.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van CREATE by M., een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming CREATE by M. toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN

15.1 Geschillen tussen CREATE by M. en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging (of met een maximale afstand van 20 km.) van CREATE by M. Rechtbank in de woonplaats van de particulier opdrachtgever is mede bevoegd.

15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat CREATE by M. zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – CORONA – COVID 19

16.1 Opdrachtgever die door de gevolgen van enkel en alleen het virus Corona Covid 19 de opdracht wenst te verplaatsen naar een andere datum, mag eenmalig kosteloos verplaatsen naar een andere datum voor april 2025. Dit altijd in overeenstemming en samenspraak met CREATE by M. Dit met uitzondering van de schoolvakanties, feestdagen en de maand december. Daarna brengen wij 20% berekend over het totaalbedrag extra in rekening als verplaatsingsfee. Klant is te allen tijde de aanbetaling kwijt. Bij volledige annulering blijven onze algemene voorwaarden van toepassing. Verplaatsing op basis van beschikbaarheid. 

16.2 CREATE houdt april 2025 aan in verband met het trouwseizoen van 2025 welke vanaf april van start zal gaan. Dit is noodzakelijk om inkomstenderving zo veel mogelijk te beperken.

16.3 Alle kosten die voortvloeien uit het verplaatsen van de bruiloftsdatum zijn voor de opdrachtgever. Denk hierbij aan kosten als extra logistieke kosten, reeds geboekte verblijfskosten, hogere inkoopprijzen, inzet van extra personeel etc. 

16.4 De factuur dient de opdrachtgever te voldoen zoals in eerdere opdracht overeengekomen. 

16.5 Indien de bruiloft door de gevolgen van Corona Covid 19 geheel word geannuleerd dan gelden de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elke verandering en of wijziging in de overeenkomst zoals vermeld in artikel 5 en 9. 

Artikel 17 – OMGANG MET VERHUUROBJECTEN 

De huurder dient zorgzaam en netjes met de verhuur items om te gaan. Spullen mogen overnacht niet buiten blijven staan of in de regen. Spullen dienen binnen en droog bewaard te worden. Huurder dient de spullen schoon in te leveren, servies en glas dient de huurder af te wassen en droog in te leveren. Het niet nakomen van bovenstaande plichten is de verhuurder gerechtigd om kosten voor schade of verlies in rekening te brengen. Mochten onze spullen overnacht buiten of in de regen blijven staan, wordt de gehele borg in rekening gebracht plus de eventuele extra kosten voor reiniging.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT 

Op elke overeenkomst tussen CREATE by M. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.